x

BEDÎÜZZAMAN HAZRETLERİNİN İSİM VE ÜNVANLARI

1-Bedîüzzaman                              Tarihçe-i Hayat 47 p1

2-Allâme-i Asır                               Tarihçe-i Hayat 32 p3

3-Allâme-i Zîfünun                       Tarihçe-i Hayat 325 p5

4-Nüsha-i Nâdire-i Zaman         Tarihçe-i Hayat 331 p2

5-Allâme-i Bedîüzzaman            Tarihçe-i Hayat 331 p son

6-Define-i Ulûm                              Tarihçe-i Hayat 331 p son

7-Define-i Fünun                            Tarihçe-i Hayat 331 p son

8-Bedîülbeyan                                  Tarihçe-i Hayat 331 p son

9-Lisan-ül Hak                                 Tarihçe-i Hayat 331 p2

10-Vücud-u Müstesna                   Tarihçe-i Hayat 331 p3

11-Allâme-i Bîadîl                            Tarihçe-i Hayat 610 p3

12-Zât-ı Zîhavarık                           Tarihçe-i Hayat 610 p3

13-Tercüman-ı Nur                        Tarihçe-i Hayat 610 p2

14-İffet-i Mücesseme                   Tarihçe-i Hayat 610 p2

15-Şecaat-ı Hârika                         Tarihçe-i Hayat 610 p2

16-Tecessüm Etmiş Bir İnayet  Tarihçe-i Hayat 610 p2

17-Mevhibe-i Mutlak                    Tarihçe-i Hayat 610 p2

18-Nâdire-i Cihan                         Tarihçe-i Hayat 211 p1

19-Hâdim-i Kur’an                       Tarihçe-i Hayat 211 p1

20-Hârika-i İlmiye                        Tarihçe-i Hayat 610 p2

21-Mu’cize-i Fıtrat                         Tarihçe-i Hayat 610 p2

22-Sahibünnur                               Tarihçe-i Hayat 644 p3

23-Mücahid-i Ekber                     Tarihçe-i Hayat 644 p3

24-Zât-ı Ekmel                              Tarihçe-i Hayat 644 p3

25-Zât-ı Hakîmane                      Tarihçe-i Hayat 645 p2

26-Dâhî-yi A’zam                         Tarihçe-i Hayat 701 p1

27-Mütefekkir-i Ekber              Tarihçe-i Hayat 701 p1

28-Müellif-i İslâm                      Tarihçe-i Hayat 701 p1

29-Fahrüddevranî                     Tarihçe-i Hayat 532 p son

30-Sahib-i Zühd ü Takva         Tarihçe-i Hayat 701 p1

31-Tilmiz-i Kur’an                      Tarihçe-i Hayat 701 p1

32-Hâdim-i İslâm                       Tarihçe-i Hayat 701 p1

33-Kahraman-ı İslâm                Tarihçe-i Hayat 702 p1

34-Fahr-ül İslâm                         Tarihçe-i Hayat 734 p4

35-Üstaz-ı A’zam                          Tarihçe-i Hayat 734 p4

36-Ferd-i ferîd                              Tarihçe-i Hayat 168 p2

37-Üstad-ı Küll                             Tarihçe-i Hayat 168 p2

38-Nadire-i Fıtrat                       Tarihçe-i Hayat 15 p2

39-Nümune-i İmtisal                 Tarihçe-i Hayat 28 p3

40-Abd-i Aziz                                 Tarihçe-i Hayat 23 p son

41-Fakir-i Müstağni                    Tarihçe-i Hayat 23 p son

42-Felâket Helâket Asrının Adamı Tarihçe-i Hayat 130 p4

43- Müceddid-i Kâriban Hâtemi  Nur’un İlk Kapısı 175 p2

44-Mütekellim-i A’zam                  Sözler 762 p son

45-Nâdire-i Hilkat                            Sözler 759 p1

46-Fatîn-ül Asr                                  Sözler 759 p3

47-Müfessir-i Kur’an                      Sözler 762 p son

48-Mücahid-i İslâm                        Sözler 771 p3

49-Derya-yı İman                            Şualar 565 p1

50-Hazine-i Tevhid                        Şualar 565 p1

51-Umman-ı Hikmet                     Şualar 565 p1

52-Âlim-i Küll                                 Şualar 570 p2

53-Müellif-i Muhterem                Şualar 570 p2

54-Dellâl-ı Kur’an                          Barla Lahikası 253 p6

55-Ferîd-i Asr-ız Zaman             Barla Lahikası 370 p3

56-Muhibb-i Bâz-ı Geylan         Barla Lahikası 370 p3

57-Naşir-i Risale-i Nur               Barla Lahikası 370 p3

58-Zât-ı Fâzılane                          Barla Lahikası 371 p2

59-Vâkıf-ı Esrar-ı Sübhan       Barla Lahikası 377 p3

60-Es-seyyid Said-ül Kürdî     Barla Lahikası 377 p3

61-Mürşid-i Kâmil                      Barla Lahikası 377 p4

62-Bülbül-ü Bağistan-ı Kur’an     Barla Lahikası 114 p son

63-Üstad-ı Ekrem                         Barla Lahikası 114 p son

64-Üstad-ül Muhterem               Barla Lahikası 25 p1

65-Üstad-ı Âlîşan                          Barla Lahikası 82 p2

66-Üstad-ı Muazzez                     Barla Lahikası 82 p son

67-Molla Said-i Bedi’                   Osml.Lem’alar 587 p1

68-Mehdi-i A’zam                        Mufassal Tarihçe 42 p son

69-Mehdi-i Âl-i Resul                Emirdağ Lah.1 \ 265 p son

70-Dellâl-ı Âlîşanına                 Barla Lahikası 69 p3

71-Derya-yı Nur’un Başkumandanı     Barla Lahikası 245 p4

72-Mürşid-i A’zam                        Emirdağ Lah.1 \ 184 p1

73-Mürşid-i Hakikîsi                   Emirdağ Lah.2 \ 51 p1

74-Âlem-i İslâm’ın Halaskârı   Emirdağ Lah.2 \ 161 p1

75-Âlî Bir Mübelliğ                        Emirdağ Lah.1 \ 66 p3

76-Ehl-i İmanın Sertacı              Emirdağ Lah.2 \ 161 p1

77-Son Ebu’t-Türab                     Sirâcü’n Nûr 235 p2

78-Molla Said                                Tarihçe-i Hayat 30 p1

79-Ceride-i Seyyare                     Tarihçe-i Hayat 88 p son

80-Ebu Lâşey                                 Tarihçe-i Hayat 88 p son

81-İbnüzzaman                             Tarihçe-i Hayat 88 p son

82-Ehu-l Acaib                              Tarihçe-i Hayat 88 p son

83-İbn-ü Ammi-l Garaib          Tarihçe-i Hayat 88 p son

84-Müceddid-i Ekber                 Tarihçe-i Hayat 160 p son

85-Halli Müşkil Bir Muamma   Muhakemat 84 p son

86-Libediüzzaman                         Âsâr-ı Bediiyye 523 p son

87-Ulema-i Ekrad                           Âsâr-ı Bediiyye 519 p son

88-Molla Said-i Kürdi                  Âsâr-ı Bediiyye 473 p son

89-Molla Said-i Meşhur              Âsâr-ı Bediiyye 465 p son

90-Fazıl-ı Şehir                              Âsâr-ı Bediiyye 453 p son

91-Şehriyâr                                      Mektubat 522 p4

92-Ekmel-i Âhirzaman               Mektubat 522 p6

93-Mahbub-u Müstean               Mektubat 522 p7

94-Hatib-i Devr-i Zaman           Mektubat 523 p2

95-Mirzazade                                 Barla Lahikası 323 p1

96-Serdar-ı Hidayet                    Tarihçe-i Hayat 532 p son

97-Beliğ Bir Hatib                         Tarihçe-i Hayat 159 p son

98-İstibdadın Garibüzzamanı Tarihçe-i Hayat 78 p4

99-Meşrutiyetin Bedîüzzamanı      Tarihçe-i Hayat 78 p4

100-Şimdikinin Bid’atüzzamanı     Tarihçe-i Hayat 78 p4

101- Tevazu ve Mahviyette Nümune-i Misal Sözler 762 p4

102- Risaletin bir Mir’at-ı Mücellası   Tarihçe-i Hayat 611 p2

103-Şecere-i Risaletin bir son Meyve-i Münevver Tarihçe-i Hayat 611 p2

104- Lisan-ı risaletin irsiyet noktasında son Dehan-ı Hakikatı                                         Tarihçe-i Hayat 611 p2

105-Şem’-i İlahînin hizmet-i imaniye cihetinde bir son Hâmil-i Zîsaadeti                 Tarihçe-i Hayat 611 p2

106-Mekârim-i ahlâkın en mümtaz ve müstesna bir Timsal-i Mücessemi                    Tarihçe-i Hayat 325 p5

107- Hakaik-i imaniyenin varlığında  tecessüm eden  bir Abd-i Küllî                   Tarihçe-i Hayat 701 p1  

108-Veraset-i Muhammediye (a.s.m.) Makamında olan bir Zât-ı Âlîkadr    Emirdağ Lah.1 \ 99 p son

109- Ümmet-i Muhammediyeyi (A.S.M.) dâr-üs selâma davet eden ve beşeriyete yol gösteren Rehber-i Ekmelidir.                          Tarihçe-i Hayat 154 p son

110- Nebiyy-i Akdes’in (A.S.M.)  envâr ve hakaikına vâris ve ma’kes olan  bir Zât-ı Kerim-üs Sıfâttır.                                                                  Şualar 670 p son

ص